divendres, 27 de gener de 2012

La CGT considera l’Acord Patronal-CCOO-UGT un robatori als i les treballadores


LA CGT CONSIDERA ÈTICAMENT REPUGNANT L’ACORD SIGNAT PER CCOO - UGT AMB LA CEOE I CEPYME

Aquest Acord sobrepassa qualsevol criteri de racionalitat i totes les "línies vermelles" que el sindicalisme ha de tenir presents, ja que, amb aquest Acord, les i els treballadors som els responsables de la crisi i per tant l’hem de pagar…
El 25 de Gener de 2012, hem conegut el text complet del "II Acord per a l’ocupació i la negociació col·lectiva 2012, 2013, 2014" pactat i signat per les patronals CEOE i CEPYME amb els sindicats institucionals CCOO i UGT. El document inclou, entre altres, aspectes relatius a l’Estructura de la Negociació col·lectiva, Flexibilitat, Ocupació, Formació, Teletreball, Criteris en matèria salarial, Inaplicació negociada a l’empresa de determinades condicions de treball pactades en els convenis col·lectius sectorials …
L’Acord desgrana tot un seguit de mesures per garantir l’aplicació generalitzada, de manera disciplinària, de totes les polítiques econòmiques, d’austeritat i ajust fiscal, dissenyades per govern d’aquest país i el govern realment existent representat pel Banc Central Europeu i un esperpent d’Unió Europa amb Alemanya al capdavant: despossessió de rendes salarials durant almenys tres anys amb pèrdues garantides de poder adquisitiu per a la població renunciat obertament a la pujades salarials en funció de la pujada de l’IPC; la disponibilitat empresarial per flexibilitzar jornada laboral, modificar les condicions de treball, torns, sistemes retributius, flexibilitat en matèria salarial vinculant salaris a productivitat i beneficis de l’empresa, sistemes de promoció, mobilitats funcionals i geogràfiques; reconeixement del teletreball; despenjar-se de les condicions col·lectives del conveni, modificar-les i lligar l’ocupació a que els treballadors i treballadores acceptin comportar-se com un "cost variable": acceptar treballar en qualsevol condició, en qualsevol temps i a preus de mercat. En definitiva, pèrdua de drets laborals, d’aposta per un model de negociació col·lectiva que s’aproximi a l’empresa, a la individualització de les relacions laborals … tot amb l’objectiu d’augmentar la competitivitat i els beneficis empresarials.
Per a la CGT, la primera valoració d’aquest II Acord, és el menyspreu que aquests sindicats mantenen per la classe treballadora (assalariada, aturada, exclosa …) atorgant-se la representativitat de totes i tots, degradant a la condició d’objectes i mercaderia a la totalitat de la població, sense conèixer les necessitats d’aquells a qui representen, establint un procediment de negociació obscurantista i a esquenes de les i els treballadors i la societat, concloent, un acord per signar el robatori a la totalitat de població i a les seves possibilitats de lluita.
Amb la signatura d’aquest Acord, els sindicats CCOO i UGT han tornat a trair les funcions del sindicalisme i amb això, a la classe treballadora. Això no és una novetat ja que així ho vénen fent des dels Pactes de la Moncloa, iniciant un model de sindicalisme institucional al servei de la patronal en una cadena continuada de renúncia als més mínims principis ètics, socials, reivindicatius … de defensa dels drets de les i els treballadors.
Aquest Acord sobrepassa qualsevol criteri de racionalitat i totes les "línies vermelles" que el sindicalisme ha de tenir presents, ja que, amb aquest Acord, les i els treballadors som els responsables de la crisi i per tant hem de pagar-la, renunciant a part del nostre salari, dels nostres convenis, de la nostra capacitat de mobilització. Els salaris són culpables de la crisi, les condicions de treball: jornada, temps de treball, sistemes de retribució al mateix temps que el cost dels acomiadaments, són responsables de l’atur, de la destrucció del teixit productiu …, de la crisi del sistema financer i l’única sortida a la crisi és una major explotació de les persones fins recloure-les en la misèria.
Amb aquest tipus d’acords, els millors gestors del capitalisme són els "sindicats institucionals"com a forces racionalitzadores i disciplinades de l’empobriment generalitzat dels éssers humans, material i mentalment, renunciant a la lluita pel futur, la solidaritat, la justícia social, la llibertat individual i col·lectiva, i el canvi de model productiu per a la necessària sostenibilitat mediambiental.
Amb aquest Acord hi ha una submissió absoluta dels i les treballadores al capital. S’obliden del repartiment del treball, del repartiment de la riquesa, de la pujada d’impostos als rics, de les gravacions a les transaccions financeres … "negant qualsevol possibilitat de canvi, venent-nos només resignació, submissió, por, desmobilització … Aquest model sindical institucional ens ha replegat als dictàmens del capital, els polítics, els banquers.
Per a la CGT, com a sindicat de classe, considerem repugnant aquest Acord i ens torna a reafirmar més en la necessitat de donar una resposta de lluita des del món laboral i des dels moviments socials, una resposta unitària de tota la societat davant d’aquest model social basat en la mera explotació, la competitivitat, l’individualisme.
Al carrer!
Amunt els que lluiten!

Secretariat Permanent del Comitè Confederal

dijous, 26 de gener de 2012

Comunicat unitari dels Sindicats de l´Ensenyament Públic : calendari de mobilitzacions

Els sindicats institucionals (CCOO i UGT) ens venen una vegada més. I van…Els sindicats institucionals (CCOO i UGT) i la patronal pacten moderar salaris durant els pròxims tres anys.
Una part del salari anirà lligada a la productivitat i els resultats empresarials.
Es potencien els pactes d’empresa i el despenjament de les condicions laborals fixades en els convenis.
S’incrementa la flexibilitat interna.
Setmanes després que hagués vençut el termini donat pel president del Govern perquè patronal i sindicats institucionals arribessin a un acord sobre reforma laboral, i quan ja semblava que el consens era impossible, ha arribat el pacte. El tàndem CCOO-UGT i la patronal van tancar aquest dimarts 24 de gener els detalls d’un acord sobre salaris, flexibilitat interna i negociació col·lectiva amb implicacions molt significatives sobre les relacions de treball.
Un acord que implica de nou importants sacrificis per als treballadors i treballadores, i que els sindicats institucionals, que en cap moment han apostat per la mobilització i la lluita contra la nova reforma laboral, defensen dient que evitarà la destrucció d’ocupació i fomentarà la conservació dels llocs de treball. En realitat aquesta signatura ratifica de nou la deriva d’aquest sindicalisme de concertació, totalment incapaç de plantar cara als designis de la patronal, els governs (siguin del PP o del PSOE), la banca i els poders econòmics i financers.
Una de les potes més significatives de l’acord és la salarial, amb una novetat important: patronal i sindicats institucionals estan conformes a fomentar a partir d’ara que una part del sou sigui variable i estigui lligada a la productivitat i els resultats empresarials. "Els convenis col·lectius haurien d’incloure components addicionals d’actualització de salaris basades en l’evolució d’indicadors econòmics associats a la marxa de l’empresa (beneficis, vendes, productivitat…). De forma preferent, els increments derivats d’aquests components s’integraran en la part variable del salari, que ha d’adequar-se a la realitat sectorial i empresarial", resa el document. Els representants dels treballadors haurien de disposar d’informació transparent sobre l’empresa per a poder complir amb aquesta clàusula.
Moderació salarial
A més, la pauta salarial per als pròxims anys serà d’extrema moderació. En 2012, els sous creixeran fins a un 0,5% i en 2013 fins a un 0,6%. En ambdós casos, s’inclou una clàusula d’actualització salarial per a la qual es prendrà com referencia l’IPC marcat pel Banc Central Europeu (que és sempre del 2%) o bé l’IPC general espanyol (el que sigui més baix dels dos). Si, per exemple, es pren com referencia el 2%, i l’IPC a final d’any supera aquesta xifra, se sumarà als salaris les desenes que estiguin per damunt. Aquesta quantitat es consolidarà o no en el sou en funció del que decideixin els negociadors. El preu del petroli actuarà, a més, com un altre factor corrector a l’hora de calcular la inflació per a evitar que tensions externes influeixin en la formació dels sous. Per tant, com més gran sigui la pujada del petroli, major serà la pèrdua de poder adquisitiu.
L’any 2014, la pujada salarial dependrà de l’evolució que hagi tingut el PIB l’any anterior: si creix per sota del 1%, l’augment salarial no podrà ser superior al 0,6%; si l’economia creix entre un 1% i un 2%, els sous podran fer-lo fins a un 1%, i si el PIB arriba a o supera el 2%, l’augment salarial no excedirà el 1,5%. A més, i per a estimular que empreses i sindicats apliquin ja fórmules de salari variable, les empreses que en el 2014 no les incloguin haurien d’augmentar més el sou dels seus treballadors que les que ja ho contemplin.
A canvi, l’acord fa una crida que es reinverteixin els beneficis empresarials en el teixit productiu per a enfortir a les empreses i arrelar l’ocupació i que es controlin els preus, especialment els que més impacte tenen en les persones amb menys renda. "Totes les rendes han de realitzar un esforç conjunt", diu el text, que subratlla també la necessitat de "adequar" la retribució d’alts directius i executius. Ja sabem que en realitat això acostuma a ser paper mullat, els beneficis empresarials no es reinverteixen en crear ocupació, la classe treballadora acaba contribuint econòmicament molt més que els sectors més adinerats de la societat i les rendes altes sempre troben fórmules per esquivar les seves obligacions.
Increment de la flexibilitat i més facilitats per a despenjar-se dels convenis
L’altra pota de l’acord, la flexibilitat laboral i els canvis en la negociació col·lectiva, doten a empreses i treballadors de nous recursos sobre els quals negociar quant a temps de treball, funcions i salaris i que sempre haurien de ser pactats. UGT, CCOO i CEOE creuen que la flexibilitat interna és una "potent eina per a facilitar l’adaptació competitiva de les empreses" i afavorir l’estabilitat i qualitat de l’ocupació.
D’una banda, els convenis col·lectius podran facilitar que fins al 10% de la jornada es distribueixi irregularment. L’empresari podrà disposar d’una borsa de 40 hores setmanals a l’any que podrà alterar sobre la distribució prevista en el calendari anual. D’altra banda, es potencia la mobilitat interna en l’empresa, fins i tot la mobilitat temporal per a realitzar funcions distintes a les del grup professional al que es pertany en cas que existeixin raons econòmiques, tècniques, organitzatives o de producció que ho justifiquin. En tots els casos, l’empresari haurà d’avisar amb suficient antelació als treballadors.
Si fins ara era possible que l’empresari i els sindicats pactessin despenjar-se, és a dir, no aplicar la pujada salarial contemplada en un conveni, ara també podrà fer-se amb altres condicions laborals, com l’horari i la distribució de la jornada, el treball a torns o el sistema de remuneració. Entre les causes per a fer-lo està la disminució persistent del nivell d’ingressos o fins i tot que les perspectives econòmiques de l’empresa poguessin veure’s danyades per l’aplicació d’aquestes condicions.
A més, es fomenta la negociació de convenis d’empresa perquè sigui en aquests en els quals es negociïn les condicions laborals més significatives, encara que sense que decaiguin els convenis sectorials i provincials, que s’encarregaran de descentralitzar la negociació i de cobrir als treballadors sense conveni propi.
De moment, el govern del PP amb Mariano Rajoy al capdavant, s’ha mostrat satisfet per l’acord, que va qualificar de "excel·lent missatge". Ara caldrà veure si el govern del PP aprova per la seva part noves mesures encara més regressives.
Nous motius doncs per a la mobilització. Cal seguir construint processos de lluita entre el sindicalisme alternatiu i els moviments socials per a fer front a aquesta nova reculada de drets laborals. En aquest camí estarem la CGT.
>>> En document adjunt teniu l’acord signat per CCOO, UGT, CEOE i CEPYME

Resum dels punts clau de la nova reforma laboral
  • Moderació salarial
Sindicats i patronal han pactat una moderació extrema en els sous que inclou la possible congelació ja que els salaris creixeran segons una forqueta d’entre un 0% i un 0,5% aquest any i en 2013, fins a un 0,6%. El 2014, la pujada salarial dependrà de l’evolució que hagi tingut el PIB l’any anterior: si creix per sota del 1%, l’augment salarial no podrà ser superior al 0,6%; si l’economia creix entre un 1% i un 2%, els sous podran fer-ho fins a un 1%, i si el PIB arriba a o supera el 2%, l’augment salarial no excedirà el 1,5%.
  • Control de preus i beneficis
El text fa una crida a que els sectors de la distribució i les administracions controlin els preus, especialment els dels productes bàsics. També perquè els beneficis empresarials es reinverteixin en el teixit productiu i es moderin els salaris dels alts executius i directius.
  • Flexibilitat interna negociada
Els convenis potenciaran la flexibilitat interna negociada amb mesures com la distribució irregular de la jornada, la mobilitat dintre de l’empresa o que una part del salari estigui lligada a l’evolució de l’empresa. L’empresari disposarà també d’una borsa d’hores anuals que podrà alterar segons la distribució prevista. Les classificacions professionals haurien de centrar-se en grups professionals i no en les anteriors categories professionals.
  • Despenjament dels convenis
Els empresaris podran despenjar-se (és a dir, no aplicar) diverses parts del conveni, no només la salarial, com fins a ara, quan existeixin causes econòmiques. Sempre que hi hagi acord, podran aplicar la clàusula de despenjament a la jornada o al treball per torns.
  • Potenciament dels convenis d’empresa
Els convenis sectorials potenciaran la negociació en les empreses, perquè sigui aquí on es pactin condicions com la jornada laboral o els salaris.

diumenge, 15 de gener de 2012

Mobilització a Manresa per les morts de Mustapha i Sergio mentre eren en custòdia dels Mossos (6)...

Mobilització a Manresa per les morts de Mustapha i Sergio mentre eren en custòdia dels Mossos (4)

Mobilització a Manresa per les morts de Mustapha i Sergio mentre eren en custòdia dels Mossos (1)

Mobilització a Manresa per les morts de Mustapha i Sergio mentre eren en custòdia dels Mossos (5)

150 persones es varen mobilitzar pel centre de Manresa demanant justícia i responsabilitats per les morts de Mustapha i Sergio

150 persones es varen mobilitzar pel centre de Manresa demanant justícia i responsabilitats per les morts de Mustapha i Sergio , morts en custòdia policial del mossos d´esquadra, en tan sols 4 mesos a Manresa.
Des de CGT Manresa esperem que es depurin les responsabilitzar i que la defensa dels drets de tots i totes les persones es garanteixin en respecte a la les pròpies lleis que entenem que amb la mort de dues persones s´han infringit i vulnerat drets fonamentals i la societat s´ha mobilitzar per dir que aquests 4 mesos han estat en Mustapha i el Sergio, demà pot éssser víctima amb impunitat qualsevol persona , en circumstàncies similars.
Recordem que els casos de Mustapha i Sergio no són els únics. Des del 2001 a l´Estat Espanyol ja van 864 persones mortes sota custòdia policial. Prou impunitat!

http://cgtmanresa.blogspot.com/2012/01/mustapha-i-sergio-no-son-els-primers.html

Recordem el marc legal que entem que s´està vulnerant i provoca alarma social, indefensió al drets fonamentals que té dret tot ésser humà, amb independència de l´origen i condició social:

http://cgtmanresa.blogspot.com/2012/01/cgt-manresa-en-relacio-la-convocatoria.html

Mobilització a Manresa:

divendres, 13 de gener de 2012

Mustapha i Sergio no són els primers. 864 Morts sota custòdia a l'Estat espanyol des del 2001

Els lamentables fets de les morts de Mustapha i Sergio , malauradament , malgrat la gravetat de la pèrdua de vides humanes, amb l´agravant d´estar sota custòdia policial, no són els únics.Morts sota custòdia a l'Estat espanyolMorts sota custòdia durant l'any 2011Des de començament de l'any 2011, tenim notícia de 41 persones mortes mentre es trobaven sota custòdia, (set van morir en el transcurs d'operacions policials): L'última, per ara, una dona de 41 anys, subsahariana, que va morir de meningitis el 19 de desembre, al Centre d'Internament d'Estrangers d'Aluche (Madrid).Des del 1 de gener de 2001, tenim constància de 864 persones que han morts en aquestes circumstàncies.
Som conscients que moltes d'elles no mereixen retret penal, però quan i com es posarà fi a aquesta situació?
Morts sota custòdia el 2011
• Presons (28)
• Policia Nacional (5)
• Guàrdia Civil (0)
• Policia Local (3)
• Ertzaintza (0)
• Mossos d'Esquadra (1)
• Centres de Menors (4)
Per la seva part els Serveis Penitenciaris de la Generalitat de Catalunya, com competències en les presons en Catalanya i amb una sisena part de la població presa de l'Estat) reconeixen que en la dècada de 2001 a 2010, han morta 619 persones que estaven sota la seva custòdia )
Aquests són només són els casos que coneixem, altres informacions sobre morts a la presó no han pogut ser, fins ara, contrastades Quantes morts sota custòdia s'han produït?.
------------
Morts en centres penitenciaris durant l'any 2011
1 .- gener .- En data que no hem pogut determinar, va morir una persona a la presó de Sevilla 2. Segons la versió oficial, la mort va ser deguda a una sobredosi.
2 .- 17 de gener .- Un home va morir a la presó barcelonina de Lledoners, pel que sembla, segons fonts oficials, per una sobredosi. Un altre pres va haver de ser traslladat a l'Hospital de Sant Joan de DE, a Manresa, on va ser atès per una sobredosi.
3 .- 20 de gener .- RP, va morir a l'Hospital Clínic Universitari de Puerto Real (Cadis) on havia estat traslladat des de la presó gaditana de Puerto III.
4 .- 20 de febrer .- Un home de 28 anys d'edat, va morir a la cel · la que s'ocupava de la presó gaditana de Puerto de Santa Maria III. La versió oficial indica una sobredosi com a causa de la mort.
5 .- 20 de febrer .- Un home de 32 anys, va aparèixer mort a la cel · la que ocupava a la presó salmantina de Topas. Com en casos anteriors, la versió oficial estableix una sobredosi com a causa de la mort.
6 .- 9 de març .- Un home, de 30 anys d'edat, va morir a la presó sevillana de Morón de la Frontera (Sevilla 2), pel que sembla per sobredosi. La víctima estava seguint un tractament amb metadona per deshabituar.
7 .- 23 de març .- LDM, de 73 anys d'edat, va morir a la presó barcelonina de Lledorens.La família de LDM, que es trobava greument malalt, havia sol · licitat que se li donés la llibertat provisional sense resultats.
8 .- 4 d'abril .- JMEQ, de 33 anys, va morir a la presó saragossana de Zuera, en caure d'una cadira i un cop al cap contra el terra.
9 .- 8 d'abril .- MAMR, de 23 anys i de la república Dominicana, va morir a la presó madrilenya d'Estremera després de ser reduït per un nombrós grup de funcionaris.
10 .- 20 d'abril .- Un jove de 28 anys, va morir en una cel · la de la presó gaditana de Puerto de Santa Maria. IIPP no s'ha pronunciat sobre la possible causa de la mort.
11 .- 20 d'abril .- GBC, de 48 anys d'edat i origen búlgar, va aparèixer penjat en el mòdul de la presó de Mallorca en el qual es trobava pres.
12 .- 26 d'abril .- PH, que es trobava en tercer grau a la presó barcelonina de Wad Ras, amb l'obligació de dormir a la presó, es va suïcidar el 26 d'abril al seu domicili.
13 .- 2 de juny .- J.L.G.C. de 39 anys, va morir en una cel · la de la presó gaditana de Puerto III. Fonts penitenciàries van atribuir la mort a un infart.
14 .- 6 de juny .- VP, va morir en una cel · la de la presó de Jaén. Les primeres dades, segons IIPP, apunten a una sobredosi.
15 .- 21 de juny .- AVT, va morir a l'Hospital de Santa Maria de Lleida, on va ser ingressat procedent de la presó de Ponent. A.V.T. va ser detingut el 29 de maig per agents de la Guàrdia Urbana de Lleida, patint greus lesions que van obligar al seu trasllat a la infermeria de la presó. I posteriorment a l'Hospital, on va morir. Abans de morir, A.V.T.interposar una querella per tortures contra els agents que el van detenir.
16 .- juliol 24 .- TH, ciutadà marroquí, de 41 anys, va morir a l'Hospital Bisbe Polanco de Terol, després d'haver protagonitzat una vaga de fam a la presó de Terol, que es va allargar cinc mesos.
17 .- 2 ago .- JRR, va morir a la presó gaditana de Puerto III, després de ser agredit per un altre pres en el mòdul 15, d'Aïllament. Amb anterioritat a aquesta agressió, diversos presos del mòdul 15 havien sol · licitat el trasllat de l'agressor a un centre especialitzat per patir greus problemes psicològics i psiquiàtrics i suposava un risc per a ell mateix i altres presos en el mòdul. Les peticions d'aquests presos van ser ignorades.
18 .- 7 ago .- JLPG, de 40 anys d'edat, va morir a la presó alabesa de Nanclares de l'Oca, després de ser agredit per un altre pres amb un estat de salut mental molt deteriorat, però que no estava rebent tractament especialitzat.
19 .- 22 ago .- Un home de 25 anys d'edat, va aparèixer mort en una cel · la de la presó sevillana de Morón de la Frontera. Segons fonts de II PP, la causa de la mort va ser una sobredosi de metadona.
20 .- 28 ago .-, S.S.P. , De 25 anys d'edat, va morir a la presó catalana de Lledoners, pel que sembla per una sobredosi. El mort estava inclòs en un tractament terapèutic per acabar amb la seva addicció a les drogues.
21 .- 4 d'octubre .- Un jove de 24 anys va morir en una cel · la de la presó alacantina de Villena, segons la versió oficial, la causa va poder ser una sobredosi.
22 .- 18 d'octubre .- JTT, de 76 anys, va morir a l'Hospital Penitenciari de Terrassa, dependent de la presó barcelonina de Quatre Camins, on havia estat traslladat a causa del seu estat de salut.
23 .- 1 de novembre .- Una persona ha mort en el mòdul d'ingrés de la presó granadina d'Albolote. Fonts oficials indicaven com a possible causa de la mort una sobredosi de medicaments.
24 .- 8 de novembre Una segona persona va morir a la presó d'Albolote, aquesta vegada en el mòdul 4, i, segons fonts penitenciàries, la causa va poder ser una sobredosi de medicaments.
25 .- 11 nov .- J.B.K. va morir en un dels patis de la presó asturiana de Villabona com a conseqüència de l'agressió soferta per part d'un altre pres. Dies després, el 30 d'aquest mateix mes, un funcionari de la presó va ser detingut com a presumpte instigador de l'agressió que va causar la mort de J. Després de prestar declaració al Jutjat d'Instrucció número 4 d'Oviedo, va ser inculpat, i decretar decretada la seva llibertat provisional llibertat provisional.
26 .- desembre .- A primers de desembre, sense que haguem pogut confirmar la data, H.Va morir a la presó lleonesa de Mansilla de les Mulas. H. Patia cirrosi.
27 .- 8 de desembre .- un home de 30 anys d'edat, va aparèixer mort a l'interior d'una cel · la de la presó de Palma de Mallorca. Es desconeix la causa de la mort.
28 .- 12 de desembre .- AD, ciutadà marroquí, que va aparèixer penjat a les dutxes de la infermeria de la presó madrilenya de Soto del Real.
Pendents de confirmar
A més d'aquestes morts, durant l'any 2011 hem rebut notícies de diverses morts en diversos Centres Penitenciaris (Brians, A Lama, Ponent, Mansilla de les Mulas, Port III, ...) que estem pendents de comprovació.
Morts en dependències policials o actuacions policials durant l'any 2011
29 .- 22 de març .- Un ciutadà portuguès, de 30 anys d'edat, va aparèixer mort en un calabós de la Comissaria de Policia Nacional de Mèrida (Badajoz).
30 .- 23 de març .- Un jove marroquí, va aparèixer penjat en un calabós de la comissaria de Policia local de Lora del Riu (Sevilla) Segons la informació oficial, el jove va poder haver-se penjat utilitzant, per suïcidar-se, una samarreta de màniga llarga.
31 .- 4 de juny .- N.V. ciutadà equatorià, de 45 anys d'edat, va morir quan després de ser detingut per agents de la Policia Local de Miranda de Ebro (Burgos).
32 .- 18 de juny .- S.S. jove marroquí de 22 anys, va aparèixer penjat en una cel · la de la comissaria de la Policia Local d'Aranjuez (Madrid).
33 .- 22 de juny .- ACG, va morir en una cel · la de la Comissaria de Vallecas, Madrid, del Cos Nacional de Policia, Segons la denúncia presentada, ACG va morir després de demanar reiteradament ser atesa per un metge, al que els funcionaris de la comissaria van fer cas omís.
34 .- 20 ago .- Un home de 32 anys d'edat, va morir a l'interior d'un vehicle policial, després de ser detingut per agents de la Policia Nacional a Màlaga. Pel que sembla la causa de la mort va ser una sobredosi.
35 .- 4 d'octubre .- M. el M. De 34 anys i de nacionalitat marroquina, va morir a l'Hospital Sant Joan de Déu, de Manresa (Barcelona), després de ser detingut el 30 d'agost per agents dels Mossos d'Esquadra a Manresa
36 .- 13 de novembre .- GA, un jove d'origen colombià, de 20 anys, va aparèixer penjat a la cel · la que ocupava en la Comissaria elements Cos Nacional de Policia d'Elda (Alacant)
37 .- 19 de desembre .- Una dona subsahariana, de 41 anys, va morir per meningitis al Centre d'Internament d'Estrangers d'Aluche (Madrid)
Morts en fugida de les FSE 's durant l'any 2011
Paral · lelament a aquestes morts, hem tingut coneixement d'altres morts succeïts en el transcurs de diverses operacions policials, entre elles:
a. - 8 gener .- Un nen de 16 anys d'edat, MRL d'origen marroquí, queia al buit des d'un cinquè pis, quan fugia d'agents de la Policia Local de Salt, (Girona) després de ser descobert conduint una motocicleta, pel que sembla robada. M.R.L. va morir el 20 de gener, després d'estar ingressat a la Unitat de Cures Intensives de l'Hospital de Josep Trueba, de Girona.
b. - 17 gener .- R.D.R. de 35 anys d'edat i nacionalitat colombiana, va morir després de llançar-se al mar, a la localitat càntabra de Castro Urdiales, quan agents de la Guàrdia Civil van tractar d'identificar.
c.-9 de febrer .- Un home de 32 anys, d'origen romanès, va morir ofegat en una sèquia de la localitat palentina de Magaz de Pisuerga. Aquesta persona va caure a l'interior de la sèquia, donant-se cops al cap, quan fugia d'agents de la Guàrdia Civil que investigaven un robatori en una Chatarrería. La mort es va produir per fractura de l'os temporal dret.
d. - 4 de març .- Un home de 55 anys, agent de policia en segona activitat, va morir a Fuengirola-Màlaga-en el transcurs d'un tiroteig amb agents del Grup d'Operacions Especials de la Policia Nacional. La víctima havia atracat, segons sembla, una entitat bancària. Durant el tiroteig, un agent dels GEO va resultar ferit de bala.
e. - 21 juny .- A.B. senegalès de 31 anys, va morir després de caure al buit quan era perseguit per agents de la Policia Local de Calvià, a Magaluf, Mallorca.
f. - 12 de juliol .- R.G.R. va morir a Jaén, quan intentava fugir d'agents de la Policia, poc després d'haver assassinat poc abans a una dona, segons fonts policials.
g. - 22 de novembre .- Un home d'uns 30 anys va morir a Madrid a l'Hospital 12 d'Octubre, al qual va ser traslladat el dia anterior després de rebre, al cap, un tret efectuat per un agent de la Policia Local de Getafe Una segona persona va resultar assolida al cap per un altre tret policial en el mateix incident.
A falta d'una altra informació, aquests 7 casos no han estat inclosos en el total de morts sota custòdia dels quals s'informa al principi.
Morts en Centres de Menors
38 .- 9 jul .- R.B. de 19 anys, va morir al Centre d'Internament de Menors Teresa de Calcuta, a Brea del Tajo, Madrid. LA família, disconforme amb la versió oficial, ha sol · licitat una segona autòpsia.
39-41 .- 15 ago .- Tres menors d'edat, de 3, 9 i 14 anys, van morir al centre d'acollida i atenció a discapacitats de la localitat val · lisoletana de Boecillo. Els tres menors van morir asfixiats per la monitora encarregada d'atendre'ls.
________________________________________
Morts sota custòdia durant l'any 2010
Durant el passat any 2010, vam tenir notícia de 113 persones mortes mentre es trobaven sota custòdia, o en el transcurs d'operacions policials:
Morts en centres penitenciaris durant l'any 2010
1 .- 2 de gener .- J., de 35 anys, va morir pel que sembla per sobredosi a la presó valenciana de Picassent.
2 .- 13 de gener .- Dues persones van morir a la infermeria de la presó madrilenya d'Estremera
3 .- 15 de gener .- I.H.G. va aparèixer penjat en una cel · la de la presó de Albocàsser (Castelló)
4 .- 16 de gener .- A.P.G. de 26 anys, va aparèixer mort a la presó de Teixeiro (la Corunya), pel que sembla per suïcidi.
5 .- 19 de gener .- DS, de 31 anys, va aparèixer penjat a la cel · la que ocupava a la presó de Sangonera, Múrcia.
6 .- 19 de gener .- FJV, de 53 anys, va morir a la infermeria de la presó de Nanclares de l'Oca (Àlaba)
7 .- 26 de gener .- Un home va morir en el mòdul penitenciari de l'Hospital Miguel Servet, de Saragossa.
8 .- 11 de febrer .- PO, de 44 anys, va morir a la presó de Badajoz, pel que sembla per una sobredosi. El mort estava inclòs en el programa de tractament amb metadona.
9 .- 15 de febrer .- J., va morir a la cel · la que ocupava a la presó de Tahíche, Lanzarote.
10 .- 18 de febrer .- AF, va morir a la presó de Morón (Sevilla-II). Fonts oficials parlen d'una sobredosi com a causa de la mort.
11 - 20 de febrer .- JJMB, de 28 anys, va morir a la presó gaditana de Puerto de Santa Maria - II.
12 .- 23 de febrer .- K., de 51 anys d'edat i nacionalitat alemanya, va aparèixer penjat a la presó de Tahíche, a Lanzarote.
13 .- 23 de febrer .- JMP, de 39 anys, va morir a la presó de Pereiro d'Aguiar (Ourense)
14 .- 24 de febrer .- JCG, de 29 anys d'edat, va morir a la cel · la que ocupava a la presó d'A Lama, Pontevedra, pel que sembla per una sobredosi.
15 .- 24 de febrer .- K. d'origen magribí i de 21 anys d'edat, va morir a la presó gaditana de Puerto III, atrapat per la porta automàtica de la cel · la que ocupava.
16 .- 3 de març .- M.P. de 28 anys i d'origen camerunès, va aparèixer penjat a la cel · la que s'ocupava de la presó de Melilla.
17 .- 11 de març .- J.A. va morir a la presó de Monterroso (Lugo), pel que sembla per un atac de cor.
18 .- 15 de març .- Un jove de 25 anys d'edat, va morir a la presó de Tenerife II, després que tornés d'un permís penitenciari.
19 .- 15 de març .- Un ciutadà marroquí, mor a la presó malaguenya d'Alhaurín de la Torre.
20 .- 22 de març .- Un pres es va suïcidar a la presó de Basauri (Biscaia)
21 .- 24 de març .- P. va aparèixer mort a la cel · la que ocupava a la presó de Salt del Negre, a Las Palmas de Gran Canària.
22 .- 26 de març .- J., de 40 anys, va morir a la presó de Topas, Salamanca
23 .- 3 d'abril .- JT, de 24 anys, va morir a l'Hospital de Granollers, al qual va ser traslladat des de la presó de Quatre Camins, on es trobava privat de llibertat.
24 .- 4 d'abril .- I, L. Va morir a la presó madrilenya d'Estremera. La versió oficial parla de suïcidi. La família creu que va ser assassinat.
25 .- 12 d'abril .- A., de 78 anys, va morir a la presó malaguenya d'Alhaurín de la Torre, després d'haver estat donat d'Altea, aquest mateix dia, a l'UCI de l'Hospital Carlos Hata.
26 .- 24 d'abril .- A. Va aparèixer penjat en una cel · la de la infermeria de la presó de Badajoz, el mateix dia en què hagi quedat en llibertat si no se li hagués aplicat la "doctrina Parot", de manera que encara li quedaven per complir cinc anys més de pena.
27 .- 20 de maig .- J. de 40 anys, mor a la presó granadina d'Albolote. Segons fonts sindicals, va poder tractar-se d'una mort per sobredosi.
28 .- 22 de maig .- Una dona va morir a l'Hospital Clínic de Valladolid el 22 de maig, a on va ser traslladada, tres dies abans, des de la presó val · lisoletana de Villanubla.
29 .- 31 de maig .- Un home de 42 anys va aparèixer penjat i amb les venes tallades en una cel · la de la presó gaditana de Puerto III.
30 .- juliol 8 .- AIS, de 33 anys d'edat, va aparèixer penjada amb el cinturó de la bata en una cel · la de la presó d'A Lama (Pontevedra).
31 .- 11 de Juliol .- Un home de 47 anys, va aparèixer mort a la presó alabesa de Nanclares de la Oca. La causa de la mort va poder ser un infart de miocardi.
32 .- juliol 13 .- LJC, de 38 anys, va aparèixer penjat en una cel · la de la presó de Dueñas (Palència).
33 .- juliol 15 .- J.A.A. , De 30 anys d'edat, va morir a la presó gaditana de Puerto III, pel que sembla per una sobredosi.
34 .- 7 ago .- ACE, de 48 anys, va morir a la presó gaditana de Puerto I, pel que sembla per una afecció cardíaca.
35 .- 10 ago .- JC, de 35 anys, pres en tercer grau a la presó gaditana de Puerto III, va morir en ser atropellat per un tren, després que JC s'hagués estirat a la via abans del pas de tren, el conductor no va poder evitar l'atropellament.
36 .- 11 ago .- JMIA, va ser localitzat mort en la cel · la que ocupava a la presó de Morón (Sevilla)
37 .- 23 de agost .- CCS, de 51 anys, va ser trobat mort en una cel · la de la presó saragossana de Zuera en què es trobava sotmès a "limitacions de règim" de manera que romania sol i havia de menjar en la seva pròpia cel · la .
38 .- Finals d'agost .- M.L.B. va morir en una de les cel · les de la presó madrilenya de Valdemoro. Pel que sembla la causa de la mort va ser una sobredosi.
39 .- 13 de setembre .- FJV, de 53 anys, va morir a la presó de Nanclares de l'Oca (Àlaba), després de portar diversos dies sol · licitant ajuda al patir dolor al pit.
40 .- 20 de setembre .- J.R. de 53 anys, va morir en una cel · la de la presó de Tenerife II, pel que sembla per una fallada cardíaca.
41 .- 3 de novembre .- RRM, va morir a la presó d'A Lama (Pontevedra)
42 .- 22 de novembre .- MGS, de 22 anys, va aparèixer penjat en una cel · la de la presó del Dueso, Cantàbria).
43 .- 26 de novembre .- KO, va aparèixer penjat a la cel · la del mòdul 6 de la presó gaditana de Puerto 3.
44 .- 2 de desembre .- Una persona va aparèixer penjada en la cel · la que ocupava a la presó gaditana de Puerto II. El pres estava complint una sanció que comportava la privació de passeigs.
45 .- 17 de desembre .- Un home va morir a la cel · la que ocupava a la presó de Palma de Mallorca. La versió oficials que es va tractar d'una mort per malaltia.
46 .- 20 de desembre .- J.V.P. va morir a la presó d'A Lama (Pontevedra)
47 .- 28 de desembre .- Un home de 40 anys, va morir, pel que sembla per sobredosi, a la presó gaditana de Botafuegos.
48 .- 31 de desembre .- Un home de 30 anys, va morir a l'hospital de Txangorritxu, a on va ser traslladat des de la presó de Nanclares de l'Oca (Àlaba).
Defuncions a les presons dependents de la Generalitat de Catalunya el 2010:
Segons el Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya, durant l'any 2010 van morir 51 persones que es trobaven sota la seva custòdia.
Aquestes dades es poden veure a: http://www.gencat.cat/justicia/estadistiques_serveis_penitenciaris/12_pob.html
D'aquests 51 morts, únicament un és recollit en la relació que antecedeix. De la resta, no tenim de qualsevol informació.
Morts en dependències o actuacions policials durant l'any 2010
49 .- 21 de gener .- Un home de 51 anys, va aparèixer penjat a us calabossos de la caserna de la Policia Local de Llucmajor (Mallorca)
50 .- 3 d'abril .- G. de 37 anys, va morir als calabossos de la caserna de la Guàrdia Civil de Cartagena (Múrcia)
51 .- 13 de maig .- Un jove marroquí, de 22 anys, mor al Centre d'Internament d'Estrangers de Barcelona, ​​Zona Franca.
52 .- 21 ago .- L.A.B.M. va morir al càmping de Bolnuevo (Mazarrón, Múrcia) mentre era 'reduït' i emmanillat per agents de la Policia Local.
53 .- 16 d'octubre .- AB, de 55 anys i origen marroquí, va morir al Centre d'Internament d'Estrangers de Sapadors (València), on va ser conduït després de ser reconegut al Centre de Salut de la Font de Sant Lluís -els facultatius van dir no haver trobat res anòmal.A.B. no va arribar a ingressar en els calabossos del centre, caient desplomat en accedir a la Inspecció central de Guàrdia de Sapadors.
54 .- 19 de novembre .- AMF, de 19 anys, va aparèixer penjat en una cel · la de la Comissaria Provincial de Màlaga.
54 .- 27 de novembre .- JCAV, de 28 anys i nacionalitat colombiana, va aparèixer penjat en una cel · la de la Comissaria Provincial de Màlaga.
Altres morts en intervencions policials
56 .- 20 de gener .- V. de 22 anys i nacionalitat romanesa, va morir quan es va precipitar al buit després de ser detingut i emmanillat per agents de la Guàrdia Civil-a Palma de Mallorca-quan, segons sembla, intentava fugir.
57 .- 29 de juny .- Un ciutadà de Gàmbia, de 29 anys, va morir en precipitar des d'un sisè pis, a Bilbao, quan intentava fugir de la Guàrdia Civil que havia anat a detenir-lo.
58 .- juliol 3 .- DF, ciutadà alemany de 72 anys, va morir en una Platja de Palma de Mallorca, després de disparar un tret al cap-segons la versió oficial-quan anava a ser detingut per agents de la Policia Nacional.
59 .- 5 ago .- MLV, de 52 anys, va morir a les rodalies de la localitat lleonesa de Arcahueja, quan el vehicle que conduïa va col · lisionar frontalment amb un vehicle de la Policia Local que participava en la persecució d'un tercer vehicle.
60 .- 7 d'octubre .- Un jove algerià, que havia viatjat com a polissó en un vaixell arribat al port de València, va morir ofegat, després de caure al mar quan fugia d'agents del Cos Nacional de Policia.
61 .- 5 de novembre .- Un home de 44 anys d'edat, va morir a la localitat granadina de Villanueva Mesía. La mort es va produir quan, fugint d'agents de la Guàrdia Civil que el seguien per un presumpte robatori al un col · legi de Granada, va caure al buit des d'un teulada, amb una alçada d'uns 15 metres.
62 .- 27 de novembre .- Un home va morir després de caure al buit des de la Muralla del Mar, a Cartagena, quan fugia d'una patrulla de la Policia Local, després d'haver participat, segons sembla, en un 'estirada'.
Morts en Centres de Menors durant l'any 2010
63 .- 13 de febrer .- I., de 17 anys i origen magribí, va morir a l'Hospital Universitari de Canàries, on va ser ingressat a l'octubre de 2009, després de precipitar-se per la finestra de la seva cel · la al centre de menors no acompanyats de L'Esperança, Tenerife.
64 .- 12 de diciembre.-Un nen de 15 anys va aparèixer penjat al Centre d'Atenció Immediata (CAI) de Tafira dependent del Govern Canari, a l'illa de Gran Canària
ONG Centre de Documentació Contra la TorturaFont: http://www.nodo50.org/tortura/spip/article.php3?id_article=16147
MANIFESTACIÓ: DISSABTE 14 DE GENER A LAS 18H. PLAÇA CRIST REI, MANRESA (BCN)


dilluns, 9 de gener de 2012

CGT Manresa en relació a la convocatòria de 14 de gener per les 2 morts en custòdia dels mossos

En relació als fets ocorreguts que ha comportat la mort de 2 persones (Mustapha i Sergio), en custòdia del mossos d´esquadra, en tan sols 4 mesos a Manresa.
Des de la Federació Local CGT Manresa ens adherim i donem suport a la mobilització del proper 14 de gener, que és organitzada per diversos moviments socials a Manresa, ja que crea indignació i impunitat, i la vulneració dels drets de ciutadania i alarma social als drets elementals, a la pròpia persona, desencadenant en la pèrdua de vides humanes, no pot tenir lloc en la nostra societat.
Volem recordar el marc legal que hauria de guiar i evitar els lamentables fets recollits i que presumptament es poden estar vulnerant diversos articles de la legalitat vigent ,als quals regeixen aquest cos policial recollits a:

A més ja s´assenyala altres fets, greuges i mesures correctores, en el propi Informe Anual 2011 de prevenció de la Tortura, redactat pel Síndic de Greuges de Catalunya:

D´interès l´Informe de SOS Racisme 2011 a Catalunya:

I d´interès sobre maltractes inhumans l´Informe Anual d´Amnistia Internacional 2011, relatiu a l´Estat Espanyol:


MANIFESTACIÓ: DISSABTE 14 DE GENER A LAS 18H. PLAÇA CRIST REI, MANRESA (BCN)